top of page

Sævelund

Garden Sævelund på Ny jord er fra 1923 og har ca. 400 mål dyrka mark, 150 mål leid jord inkludert. 

Sævelund er en del av bureisningsbruka som var med å dempe den massive emigreringa til sambandsstatene og Canada, og å dempe ned virkningen av en krisetidsramma økonomi i mellomkrigstida, som var prega av dyrtid, inflasjon og høy arbeidsmangel, ble det en offisiell politikk fra styresmaktene sin side å bedre vilkåra for tilrettelegging av bureisingsbruk i Norge. Vestnes var en av mange kommuner som fikk lagt ut nydyrkingssmark. Med hjelp av offentlig subsidier ble det kjøpt opp

dyrkbart areal og gitt gunstige lånekrav til bureisarfamiliene. Den norske staten hadde gjennom tid oppmuntret til å etablere bureisarbruk, der behova for å drive jordbruk var gode, men der jorda fremdeles lå brakk av ulike årsaker, og ble å regne som uproduktivt brakkland av myr i staden for å ha blitt tatt i bruk som produktivt jordbruksland som kunne dyrkes opp til matjord som kunne gi avlinger til verdfull matproduksjon av ymse slag.


Det er 3 hus på gården, i kårhuset bor Harald og Solaug som er onkelen og tanten til Erling, i røkterboligen bor Øystein som er bror til Erling, med kona Anita og deres sønner Gabriel og Lukas . Begge disse husene har vi skilt fra og solgt, men har førstekjøpsrett ved eventuelt salg.

Så bor vi 4 i våningshuset som var det første huset som ble bygget på gården.

Så i dag består bruket av våningshus, redskapsgarasje, verksted, motorsykkelverksted, slaktedyr avdeling og ammeku fjøs + røktarbolig og kårhus.


Det har blitt drevet både med gris og melk på gården tidligere, men nå konsentrerer vi oss om en ammeku besettning med Charolais. Grisehuset er nå ombygd til motorsykkel verksted/dele lager.

Vi driver også med avl og oppdrett av Shetlandsponni og får mellom 2-6 føll i året.

bottom of page